قیرهای VG

جدید

 
بررسی تخصصی

در طبقه بندی بر اساس گرانروی قیرها با توجه به مقدار گرانروی مطلق در C° 60 و یا گرانروی کینماتیک در C° 135، رده بندی و جهت هر یک از آنها معیارهای فنی مشخصی تعیین شده است. گرانروی مطلق بر حسب پواز و گرانروی کینماتیک بر حسب سانتی استوکس بیان می‌شود. طبقه بندی و مشخصات قیرهای خالص در استانداردهای AASHTO–M226 وASTM–D3381 گزارش شده است.

جدول 1-2: مشخصات فني قيرهاي خالص بر حسب گرانروي در oC60 طبق AASHTO-M226.


آزمايش
درجه گرانروي
5/2 AC- 5 AC- 10 AC- 20 AC- 30AC- 40AC-
گرانروی درoC60 ، بر حسب پوآز 50±250 100±500 200±1000 400±2000 600±3000 800±4000
گرانروی درoC 135، cSt، حداقل 125 175 250 300 350 400
درجه نفوذ در oC 25 ، 100گرم، 5 ثانيه، حداقل 220 140 80 60 50 40
نقطه اشتعال، ظرف روباز کليولند، °C، حداقل 163 177 219 232 232 23
حلاليت در تري کلرو اتيلن، % 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99
آزمايش بر روي باقيمانده لايه نازک قيردر آزمايش:
افت حرارتي، % ، حداکثر - 0/1 5/0 5/0 5/0 5/0
گرانروی در oC60، پوآز 1000 2000 4000 8000 12000 16000
کشش قير، cm، در°C25 با سرعتcm/min5، حداقل (1)100 100 75 50 40 25
آزمايش لکه(بر حسب مورد يا برحسب مشخصات) با:
حلال نفتا نتيجه منفي براي کليه قيرهاي فوق
حلال نفتا – زایلن، درصد زایلن نتيجه منفي براي کليه قيرهاي فوق
حلال نفتا زایلن،درصد زایلن نتيجه منفي براي کليه قيرهاي فوق

(1) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

 

 

جدول 1-3: مشخصات فني قيرهاي خالص بر حسب گرانروی درoC60 طبق AASHTO-M226

 

 


نتايج باقيمانده از روش آزمايش آشتو240T (1)
درجه گرانروي
10AR- 20AR- 40AR- 80AR- 160AR-
گرانروی در oC60، پوآز 250±1000 500±2000 1000±4000 2000±8000 4000±16000
گرانروی در oC 135، cSt ،حداقل 140 200 275 400 550
درجه نفوذ در oC 25 ، 100گرم ، مدت 5 ثانيه – حداقل 65 40 25 20 20
درصد درجه نفوذ قير اوليه در 25 – حداقل - 40 45 50 52
کشش قير در°C25 با سرعتcm/min5، cm، حداقل (2)100 (2)100 75 75 75
آزمايش بر روي قير اوليه
نقطه اشتعال ظرف روباز کليولند، oC، حداقل 205 219 227 232 238
حلاليت در تري کلرو اتيلن، % 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99

(!) آشتو240T (آزمايش لايه نازک قير) ممکن است به کار رود، اما آشتو240T بعنوان يک روش مقايسه اي بايستي بکار گرفته شود.

(2) کشش قير کمتر از 100، ماده باقي خواهد ماند. اگر کشش قير oC 6/15 حداقل 100 باشد.

 

 

جدول 1-4: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC60 طبق ASTM-D3381.

 

 


آزمایش
درجه گرانروي
5/2AC- 5AC- 10AC- 20AC- 40AC-
گرانروی درoC60 ، پوآز 250±50 500±100 1000±200 2000±800
گرانروی درoC 135، cSt ،حداقل 80 110 150 210 300
درجه نفوذ در oC 25 ، 100گرم ، 5 ثانیه، حداقل 200 120 70 40 20
نقطه اشتعال ظرف روباز کلیولند، oC، حداقل 163 177 219 232 232
حلالیت در تری کلرو اتیلن، % 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99
آزمایش بر روی قیر باقیمانده:
گرانروی درoC60 ،پوآز، حداکثر 1250 2500 5000 10000 20000
کشش قیردر oC 25 با سرعت Cm/min5، %، حداقل (1)100 100 50 20 10

(1) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

 

 

جدول 1-5: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی در oC60 طبق ASTM-D3381.

 

 


آزمایش
درجه گرانروي
5/2AC- 5AC- 10AC- 20AC- 30AC- 40AC-
گرانروی درoC60 برحسب، پوآز 250±50 500±100 1000±200 2000±400 3000±600 4000±800
گرانروی درoC 135، سانتی استوکس ،حداقل 125 175 250 300 350 400
ذرجه نفوذ درoC 25 ، 100گرم ، مدت 5 ثانیه – حداقل 220 140 80 60 50 40
نقطه اشتعال ظروف روباز کلیولند oC-حداقل 163 177 219 232 232 232
حلالیت در تری کلرو اتیلن – حداقل - درصد 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99
آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لايه نازک قیر:
گرانروی درoC60 ، پوآز حداکثر 1250 2500 5000 10000 15000 20000
کشش قیردر oC 25 با سرعت Cm/min5، cm، حداقل (1)100 100 75 50 20 10

(1) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

 

 

جدول 1-6: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC60 طبق ASTM-D3381

 

 


آزمايشاتي بر روي باقيمانده لايه نازک قير (1)
درجه گرانروي
1000AR- 2000AR- 4000AR- 8000AR- 16000AR-
گرانروی درoC60 ، برحسب پوآز 1000±250 2000±500 4000±1000 8000±2000 16000±4000
گرانروی درoC 135،cSt، حداقل 140 200 275 400 550
درجه نفوذ درoC 25 ، 100گرم ، مدت 5 ثانيه، حداقل 65 40 25 20 20
درصد درجه نفوذ قير اوليه در oC 25، حداقل - 40 45 50 52
کشش قير در oC 25 با سرعت cm/min5، cm، حداقل (1)100 (2)100 75 75 75
آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لايه نازک قیر:
نقطه اشتعال ظرف روباز کليولند، oC، حداقل 205 219 227 232 238
حلاليت در تري کلرو اتيلن، حداقل، % 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99

(1)لايه نازک قير در آزمايش ممکن است استفاده شود. اما آزمايش لايه نازک قير بايد، به عنوان روش مقايسه اي استفاده گردد.

(2)اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است. مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

منو